Provozní řád

Obecná ustanovení:

a) Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku v zábavním parku PERMONIUM, bezpečnosti a ochrany jeho návštěvníků. Po vstupu do areálu jsou všichni návštěvníci povinni se tímto provozním řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.
b) Park Permonium je koncipován jako zábavně – naučný park, který se nachází v oddělené části areálu výrobní strojírenské firmy STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Do provozu byl uveden dne 1.5.2012. Součástí Permonia jsou následující objekty:

  • vstupní budova – Známkovna
  • těžní věž dolu Kukla – kulturní památka s terasou, kavárnou, muzeem a vyhlídkou
  • jednotlivé atrakce parku – důlní jezero, lanové centrum, sopka, bludiště, prales, verštat, důlní štoly, závalová štola, překop, boulderová lezecká stěna, labyrint, lanovka a další nazvané hornickou hantýrkou
  • hornická kantýna
  • komunikace, ostatní stavby a technická zařízení

c) Zábavní park i lanové centrum jsou certifikovány podle nař. vlády č.173/1997 Sb. v platném znění. Těmito certifikáty je osvědčena shoda předmětných výrobků s technickým popisem a je zajištěno jejich bezpečné provozování .
d) Vstup do Permonia je umožněn návštěvníkům na čip, který obdrží po zaplacení vstupného podle aktuální nabídky a platného ceníku. Čip slouží k průchodu turniketem a úhradě veškerého občerstvení zakoupeného v areálu. Kredit je nastaven na výši 300,- Kč a je možno ho opakovaně dobíjet na výstupní pokladně. Konečnou útratu návštěvník zaplatí jednorázově na Výstupní pokladně.
e) Ve všech objektech Permonia probíhá interaktivní hra Magic Permon, která je koncipována pro všechny věkové skupiny návštěvníků.

Návštěvníci jsou povinni:

a) Chovat se ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům, zařízení areálu a hry, expozicím a ostatnímu majetku provozovatele tak, aby neohrožovali ostatní ani sami sebe.
b) Dodržovat pořádek a čistotu, neznečisťovat prostory odpadky či sprejerskými nápisy. V případě potřeby používat WC, situované na vstupní pokladně, vedle výstupní pokladny a ve 3 NP těžní věže.
c) Respektovat pokyny pracovníků provozovatele  označených nápisem Permonium team, a to v zájmu zajištění plynulosti provozu v areálu, bezpečnosti a ochrany návštěvníků.
d) Odkládat věci pouze na vyhrazených místech. Provozovatel neručí za odložené věci v areálu mimo tato místa.
e) Absolvovat povinné proškolení na trenažéru před návštěvou lanového centra a lanovky.
f) Nahradit v plné výši veškeré škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny provozovateli areálu na jeho majetku.
g) Zabránit zneužití platebního čipu, který je vydán návštěvníkům na Vstupní pokladně k provádění bezhotovostního nákupu v areálu.
h) Okamžitě informovat personál Permonia o ztrátě platebního čipu a zabránit tak vzniku možných škod na svůj účet. V případě, že platební čip nebude před odchodem návštěvníka z areálu nalezen , zavazuje se návštěvník uhradit poplatek ve výši 500,- Kč.
i) Uschovat si účtenky z bezhotovostních nákupů v areálu pro případnou reklamaci na výstupní pokladně.
j) Nahlásit personálu Permonia úraz, vzniklou škodu nebo závadu zjištěnou na zařízení a vybavení areálu.
k) Dbát důsledně na dodržování pokynů u jednotlivých atrakcí Permonia.

Z bezpečnostních důvodů je zakázáno:

a) Návštěva lanového centra dětem mladším 10-ti let a výšky méně než 140 cm, stejně jako vstup dětí do parku bez  doprovodu osoby starší 15-ti let.
b) Sjezd lanovkou z terasy věže osobám mladším 12-ti let.
c) Kouření, rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm mimo vyhrazený prostor.
d) Vnášení alkoholu, jiných toxických látek a jakýchkoliv nebezpečných předmětů (např. pyrotechniky, tyčí, zbraní, apod.) O nebezpečnosti rozhoduje manažer Permonia.
e) Vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek.
f) Vstupovat do areálu se psy a jinými zvířaty.
g) Vstupovat do prostor označených výstražnou cedulí Zákaz vstupu.

Odpovědnost provozovatele:

a) Provozovatelem a správcem areálu je STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o., Divize Rozvoje, Padochovská 31, 664 12 Oslavany, telefon 546 492 205.
b) Obsluha lanového centra zodpovídá za bezpečnost návštěvníků lanového centra a lanovky a jejich řádné proškolení. V případě, že návštěvník nesplnil stanovená kritéria pro použití těchto zařízení, má právo obsluha lanového centra takovému návštěvníkovi vstup na lanové centrum zakázat.
c) Provozovatel si vyhrazuje právo vykázat z areálu bez nároku na vrácení vstupného návštěvníky, porušující ustanovení tohoto Provozního řádu, pravidla hry Magic Permon nebo nedbající pokynů personálu Permonia k zajištění bezpečnosti a pořádku.
d) V případě výpadku elektrického proudu, nutných oprav nebo zásahu vyšší moci nevzniká návštěvníkům nárok na náhradu škody.

Zůstaňte s námi v kontaktu a nepropásněte novinky a akce permonia!
Odesláním emailu poskytujete souhlas v souladu s pravidly GDPR.